เทศบาลตำบลบางพลีน้อย เทศบาลตำบลบางพลีน้อย Bangphlinoi Subdistrict Municipality
"ตำบลน่าอยู่ คู่ประเพณีวัฒนธรรม การศึกษาทั่ว ธรรมาภิบาลเลิศ"

thumbs
ดร.บวร ไชยวรรณ
หัวหน้าฝ่ายการโยธารักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง
thumbs
ดร.บวร ไชยวรรณ
หัวหน้าฝ่ายการโยธา
thumbs
นายฐิติณัฐ์ รุจิโกไศย
นายช่างโยธาชำนาญงาน
thumbs
นายธีรวัฒน์ ยอดจันทร์
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า
thumbs
นายวสันต์ อยู่สุขสวัสดิ์
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
Share on Line
Share on Pinterest