เทศบาลตำบลบางพลีน้อย เทศบาลตำบลบางพลีน้อย Bangphlinoi Subdistrict Municipality
"ตำบลน่าอยู่ คู่ประเพณีวัฒนธรรม การศึกษาทั่ว ธรรมาภิบาลเลิศ"

thumbs
นายจริญ เอี่ยมยัง
นายกเทศมนตรีตำบลบางพลีน้อย
thumbs
นายวรวุฒิ เสวีวัลลภ
รองนายกเทศมนตรีตำบลบางพลีน้อย
thumbs
นายสมโภช เรืองไทย
รองนายกเทศมนตรีตำบลบางพลีน้อย
thumbs
นางใกล้รุ่ง แสงทอง
เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลบางพลีน้อย
thumbs
นายคำรณ แหยมเปรมปรี
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลบางพลีน้อย
Share on Line
Share on Pinterest