เทศบาลตำบลบางพลีน้อย เทศบาลตำบลบางพลีน้อย Bangphlinoi Subdistrict Municipality
"ตำบลน่าอยู่ คู่ประเพณีวัฒนธรรม การศึกษาทั่ว ธรรมาภิบาลเลิศ"

โครงสร้างและอำนาจหน้าที่ในการบริหาร

     เทศบาลตำบลบางพลีน้อย ประกอบด้วยองค์กร 2 องค์กร คือ สภาเทศบาล และคณะผู้บริหาร

  • สภาเทศบาล ประกอบด้วย สมาชิกสภาเทศบาลที่ราษฎรเลือกตั้ง จำนวน 12 คน มีหน้าที่ ตราเทศบัญญัติ อนุมัติงบประมาณและพิจารณาตามที่กฎหมายกำหนด และตรวจสอบควบคุมการทำงานของฝ่ายบริหาร
  • ฝ่ายบริหาร คือนายกเทศมนตรี ซึ่งมาจากการเลือกตั้ง เป็นผู้แต่งตั้งรองนายกเทศมนตรี จำนวน 2 คน ที่ปรึกษาและเลขานุการ

  อำนาจหน้าที่ของสภาเทศบาล

  1. ตราเทศบัญญัติของเทศบาล
  2. ควบคุมการบริหารงานของคณะเทศมนตรี
  3. ให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้งคณะเทศมนตรี
  4. พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการต่าง ๆ
  5. พิจารณาให้ความเห็นชอบเรื่องต่าง ๆ ตามที่กฎหมายกำหนด

  อำนาจหน้าที่ของคณะผู้บริหารท้องถิ่น

  1. ควบคุมและรับผิดชอบการบริหารกิจการของเทศบาลตามกฎหมาย
  2. อำนาจหน้าที่ ตามที่กฎหมายกำหนดให้เป็นหน้าที่ของคณะผู้บริหาร
  3. อำนาจหน้าที่ ตามกฎหมายว่าด้วยการปกครองท้องถิ่น
Share on Line
Share on Pinterest