เทศบาลตำบลบางพลีน้อย เทศบาลตำบลบางพลีน้อย Bangphlinoi Subdistrict Municipality
"ตำบลน่าอยู่ คู่ประเพณีวัฒนธรรม การศึกษาทั่ว ธรรมาภิบาลเลิศ"

 

หมู่บ้าน

ขนาดพื้นที่

(ไร่)

จำนวนประชากร

ความหนาแน่น

(คน/ไร่)

ชาย หญิง รวม
หมู่ที่  1  บ้านตลาดบางพลีน้อย 418 630 660 1,290 3.08
หมู่ที่  2  บ้านตลาดบางพลีน้อย 1,031 598 629 1,227 1.19
หมู่ที่  3  บ้านหอมศีล 586 506 515 1,021 1.74
หมู่ที่  4  บ้านหอมศีล 879 469 488 957 1.08
หมู่ที่  5  บ้านบางจาก 496 601 635 1,236 2.50
หมู่ที่  6  บ้านคลองบางพลีน้อย 1,007 513 507 1,020 1.01
หมู่ที่  7  บ้านเกาะแก้ว 2,413 481 395 876 0.36
หมู่ที่  8  บ้านคลองหลุมโพรง 2,081 114 128 242 0.11
หมู่ที่  9  บ้านคลองนาคราช 1,381 168 166 334 0.24
หมู่ที่10  บ้านคลองนาคราช 1,170 328 321 649 0.55
หมู่ที่11  บ้านวัดวงเวียน 1,038 95 136 231 0.22
รวม 12,500 4,503 4,580 9,083 12.08
Share on Line
Share on Pinterest