เทศบาลตำบลบางพลีน้อย เทศบาลตำบลบางพลีน้อย Bangphlinoi Subdistrict Municipality
"ตำบลน่าอยู่ คู่ประเพณีวัฒนธรรม การศึกษาทั่ว ธรรมาภิบาลเลิศ"

 

        กองช่าง มีภาระหน้าที่เกี่ยวกับการสำรวจออกแบบและจัดทำโครงการ  ใช้จ่ายเงินของเทศบาล  การอนุมัติเพื่อดำเนินการตามโครงการที่ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ของเทศบาล งานบำรุงซ่อมแซม และจัดทำทะเบียนสิ่งก่อสร้างที่อยู่ในความรับผิดชอบของเทศบาล การให้คำแนะนำปรึกษาเกี่ยวกับการจัดทำโครงการและการออกแบบก่อสร้างแก่ เทศบาล  และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องงานควบคุมอาคาร  การดูแล  ควบคุม  ปรึกษา  ซ่อมแซมวัสดุครุภัณฑ์  และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง  แบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น  4  งาน  คือ

งานก่อสร้าง

- งานก่อสร้างและบูรณะถนน - งานข้อมูลก่อสร้าง
- งานก่อสร้างสะพาน  เขื่อน  ทดน้ำ  

งานออกแบบและควบคุมอาคาร

- งานควบคุมการก่อสร้างอาคาร - งานประเมินราคา
- งานออกแบบและบริการข้อมูล  

งานประสานสาธารณูปโภค

- งานประสานกิจการประปา - งานไฟฟ้าสาธารณะ
- งานระบายน้ำ  

งานผังเมือง

- งานวางผังเมืองพัฒนาเมือง - งานสำรวจและแผนที่ 
- งานควบคุมทางผังเมือง  

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

 

โครงการแบบบ้านเพื่อประชาชน
แบบบ้าน/แบบแปลน

 

โครงการแบบบ้านเพื่อประชาชน
แบบบ้าน / แบบแปลน
แบบบ้านไทยช่วยไทย
แบบที่ 1
บ้านผู้ประสบภัย 1
แบบที่ 4
บ้านแบบประหยัด 1
แบบที่ 2
บ้านผู้ประสบภัย 2
แบบที่ 5
บ้านแบบประหยัด 2
แบบที่ 3
บ้านผู้ประสบภัย 3
แบบที่ 6
บ้านแบบประหยัด 3
แบบบ้านครอบครัวไทยเป็นสุข
แบบที่ 7
บ้านครอบครัวไทยเป็นสุข 1
แบบที่ 11
บ้านครอบครัวไทยเป็นสุข 5
แบบที่ 8
บ้านครอบครัวไทยเป็นสุข 2
แบบที่ 12
บ้านครอบครัวไทยเป็นสุข 6
แบบที่ 9
บ้านครอบครัวไทยเป็นสุข 3
แบบที่ 13
บ้านครอบครัวไทยเป็นสุข 7
แบบที่ 10
บ้านครอบครัวไทยเป็นสุข 4
แบบที่ 14
บ้านครอบครัวไทยเป็นสุข 8
ตึกแถวไทยอนุรักษ์ไทย
แบบที่ 15
ตึกแถวไทยอนุรักษ์ไทย ภาคกลาง 1
แบบที่ 21
ตึกแถวไทยอนุรักษ์ไทย ภาคใต้ 1
แบบที่ 16
ตึกแถวไทยอนุรักษ์ไทย ภาคกลาง 2
แบบที่ 22
ตึกแถวไทยอนุรักษ์ไทย ภาคใต้ 2
แบบที่ 17
ตึกแถวไทยอนุรักษ์ไทย ภาคกลาง 3
แบบที่ 23
ตึกแถวไทยอนุรักษ์ไทย ภาคใต้ 3
แบบที่ 18
ตึกแถวไทยอนุรักษ์ไทย ภาคอิสาน 1
แบบที่ 24
ตึกแถวไทยอนุรักษ์ไทย ภาคเหนือ 1
แบบที่ 19
ตึกแถวไทยอนุรักษ์ไทย ภาคอิสาน 2
แบบที่ 25
ตึกแถวไทยอนุรักษ์ไทย ภาคเหนือ 2
แบบที่ 20
ตึกแถวไทยอนุรักษ์ไทย ภาคอิสาน 3
แบบที่ 26
ตึกแถวไทยอนุรักษ์ไทย ภาคเหนือ 3
แบบบ้านไทยอนุรักษ์ไทย
แบบที่ 27
บ้านไทยอนุรักษ์ไทย ภาคกลาง
แบบที่ 29
บ้านไทยอนุรักษ์ไทย ภาคอิสาน
แบบที่ 28
บ้านไทยอนุรักษ์ไทย ภาคใต
แบบที่ 30
บ้านไทยอนุรักษ์ไทย ภาคเหนือ
แบบบ้านรวมน้ำใจไทย
แบบที่ 31
บ้านสำหรับผู้ประสบภัย 1    
แบบที่ 32
บ้านสำหรับผู้ประสบภัย 2    
แบบที่ 33
บ้านสำหรับผู้ประสบภัย 3
Share on Line
Share on Pinterest