เทศบาลตำบลบางพลีน้อย เทศบาลตำบลบางพลีน้อย Bangphlinoi Subdistrict Municipality
"ตำบลน่าอยู่ คู่ประเพณีวัฒนธรรม การศึกษาทั่ว ธรรมาภิบาลเลิศ"

         กองคลัง มีภาระหน้าที่เกี่ยวกับการจัดทำบัญชี  และทะเบียนรับ-จ่ายเงินทุกประเภท  งานเกี่ยวกับการเงิน  การเบิกจ่ายเงิน  การเก็บรักษาเงิน  การนำส่งเงิน  การฝากเงิน  การตรวจเงินเทศบาล  รวบรวมสถิติเงินได้ประเภทต่าง ๆ การเบิกตัดปี  การขยายเวลาการเบิกจ่ายงบประมาณ  การหักภาษีและนำส่งเงินคงเหลือประจำวัน  การรับและจ่ายขาดเงินสะสมของเทศบาล  การยืมเงินทดรองราชการ  การจัดหาผลประโยชน์จากสิ่งก่อสร้างและทรัพย์สินของเทศบาล  ตรวจสอบงานของจังหวัดและสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินการเร่งรัดใบสำคัญและเงิน ยืมค้างชำระ  การจัดเก็บภาษี  การประเมินภาษี  การเร่งรัดจัดเก็บรายได้  การพัฒนารายได้  การออกใบอนุญาตและค่าธรรมเนียมต่าง ๆ  และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง  แบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น  4  งาน  คือ

 

งานการเงินและบัญชี

-  งานการเงิน -  งานรับเงินเบิกจ่ายเงิน
-  งานจัดทำฎีกาเบิกจ่ายเงิน -  งานเก็บรักษาเงิน

งานการบัญชี

-  งานงบการเงินและงบทดลอง -  งานการบัญชี
-  งานทะเบียนการคุมเบิกจ่ายเงิน -  งานแสดงฐานะทางการเงิน

งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้  มีหน้าที่ความรับผิดชอบ

-  งานภาษีอากร  ค่าธรรมเนียมและค่าเช่า -  งานพัฒนารายได้
-  งานทะเบียนควบคุมและเร่งรัดรายได้ -  งานควบคุมกิจการค้าและค่าปรับ

งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ

-  งานทะเบียนทรัพย์สินและแผนที่ภาษี -  งานพัสดุ
-  งานทะเบียนเบิกจ่ายวัสดุครุภัณฑ์  
Share on Line
Share on Pinterest