เทศบาลตำบลบางพลีน้อย เทศบาลตำบลบางพลีน้อย Bangphlinoi Subdistrict Municipality
"ตำบลน่าอยู่ คู่ประเพณีวัฒนธรรม การศึกษาทั่ว ธรรมาภิบาลเลิศ"

 

       สำนักปลัด มีภาระหน้าที่เกี่ยวกับ  งานธุรการงานสารบรรณ  การจัดทำแผนพัฒนาตำบล  การจัดทำร่างข้อบังคับการจัดทำทะเบียนคณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาล  การดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาล  แผนพัฒนาเศรษฐกิจ  การให้คำปรึกษางานในหน้าที่และความรับผิดชอบ  การปกครอง  การบังคับบัญชา  พนักงานเทศบาล  และพนักงานจ้าง  การบริหารงานบุคคลของเทศบาลทั้งหมด  การดำเนินการเกี่ยวกับการอนุญาตต่าง ๆ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง  แบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น  8  งาน  คือ

งานบริหารทั่วไป  มีหน้าที่ความรับผิดชอบ

- งานสารบรรณ - งานตรวจสอบภายใน
- งานเลือกตั้งและทะเบียนข้อมูล - งานบริหารงานบุคคล
- งานอำนวยการและข้อมูลข่าวสาร  

งานนโยบายและแผน  มีหน้าที่ความรับผิดชอบ

- งานนโยบายและแผนพัฒนา - งานวิชาการ
- งานข้อมูลและประชาสัมพันธ์ - งานงบประมาณ
- งานสารสนเทศและระบบคอมพิวเตอร์  

งานกฎหมายและคดี  มีหน้าที่ความรับผิดชอบ

- งานกฎหมายและนิติกรรม  
- งานการดำเนินการทางคดีและศาลปกครอง - งานระเบียบการคลัง
- งานร้องเรียนร้องทุกข์และอุทธรณ์ - งานเทศบัญญัติ

งานกิจการสภาเทศบาล

- งานระเบียบข้อบังคับประชุม - งานการประชุม
- งานอำนวยการและประสานงาน - งานชุมชนสัมพันธ์
- งานติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานตามมติสภาเทศบาล - งานเลือกตั้งและข้อมูลการเลือกตั้ง

งานส่งเสริมการเกษตร

- งานวิชาการเกษตร    - งานข้อมูลวิชาการ
- งานเทคโนโลยีทางการเกษตร - งานส่งเสริมปศุสัตว์
- งานควบคุมและป้องกันโรคระบาด - งานบำบัดน้ำเสีย

งานสวัสดิการสังคมและพัฒนาชุมชน

- งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน - งานสังคมสงเคราะห์
- งานฝึกอบรมและพัฒนาการ - งานฝึกอบรมอาชีพ 
- งานสงเคราะห์เด็ก สตรี คนชรา ผู้พิการ - งานพัฒนาศักยภาพกลุ่ม
- งานส่งเสริมอาชีพและพัฒนาสตรี - งานส่งเสริมสุขภาพ

งานการศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม

- งานบริหารการศึกษา - งานข้อมูล
- งานวิชาการและส่งเสริมพัฒนาการเด็กเล็ก - งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
- งานศาสนา  วัฒนธรรม  และประเพณี - งานข้อมูลพัฒนาเด็กเล็ก   
- งานติดตามและประเมินผล - งานศูนย์เยาวชน
- งานส่งเสริมกิจกรรมโรงเรียน - งานศูนย์วัฒนธรรม
- งานกิจกรรมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก - งานการกีฬา
- งานประสานกิจกรรม - งานส่งเสริมการศึกษา
Share on Line
Share on Pinterest