เทศบาลตำบลบางพลีน้อย เทศบาลตำบลบางพลีน้อย Bangphlinoi Subdistrict Municipality
"ตำบลน่าอยู่ คู่ประเพณีวัฒนธรรม การศึกษาทั่ว ธรรมาภิบาลเลิศ"

ประกาศเทศบาลตำบลบางพลีน้อย เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่แถลงต่อสภาเทศบาลตำบลบางพลีน้อย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

Share on Line
Share on Pinterest