เทศบาลตำบลบางพลีน้อย เทศบาลตำบลบางพลีน้อย Bangphlinoi Subdistrict Municipality
"ตำบลน่าอยู่ คู่ประเพณีวัฒนธรรม การศึกษาทั่ว ธรรมาภิบาลเลิศ"

ประกาศสภาเทศบาลตำบลบางพลีน้อย เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลบางพลีน้อย สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2564

Share on Line
Share on Pinterest