เทศบาลตำบลบางพลีน้อย เทศบาลตำบลบางพลีน้อย Bangphlinoi Subdistrict Municipality
"ตำบลน่าอยู่ คู่ประเพณีวัฒนธรรม การศึกษาทั่ว ธรรมาภิบาลเลิศ"

วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
15 ต.ค. 2564 สป0023.5/ว736 สป0023.5/ว736 ลงวันที่ 15 ตุลาคม 2564 เรื่อง การจัดทำรายงานการเงินประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประเภท1
15 ต.ค. 2564 สป0023.5/ว734 สป0023.5/ว734 ลงวันที่ 14 ตุลาคม 2564 เรื่อง กำหนดสินค้าสำหรับดำเนินการจัดซื้อด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market) เพิ่มเติม ประเภท1
15 ต.ค. 2564 สป0023.2/ว3978 สป0023.2/ว3978 ลงวันที่ 15 ตุลาคม 2564 เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการโอนพนักงานส่วนตำบลกรณีที่มีเหตุผลความจำเป็น ประเภท1
15 ต.ค. 2564 สป0023.3/ว3957 สป0023.3/ว3957 ลงวันที่ 15 ตุลาคม 2564 เรื่อง ยกเลิกแบบมาตรฐานถนนผิวจราจรดินซีเมนต์ ประเภท1
15 ต.ค. 2564 สป0023.2/ว3958 สป0023.2/ว3958 ลงวันที่ 15 ตุลาคม 2564 เรื่อง การแอบอ้างเพื่อหลอกลวงเรียกรับผลประโยชน์จากการประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (ผลการปฏิบัติงานและผลงานทางวิชาการ) ของข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่นเพื่อเลื่อนวิทยฐานะให้สูงขึ้น ประเภท1
15 ต.ค. 2564 สป0023.5/ว733 สป0023.5/ว733 ลงวันที่ 14 ตุลาคม 2564 เรื่อง แก้ไขคำผิด และเพิ่มเติมข้อความรูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประเภท1
15 ต.ค. 2564 สป0023.5/ว737 สป0023.5/ว737 ลงวันที่ 15 ตุลาคม 2564 เรื่อง ขอความร่วมมือในการกรอกแบบรายงานผลการจัดซื้อครุภัณฑ์ ของ สถ. ประเภท1
15 ต.ค. 2564 สป0023.3/ว738 สป0023.3/ว738 ลงวันที่ 15 ตุลาคม 2564 เรื่อง การติดตามและประเมินผลการดำเนินการตามโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น เพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ประเภท1
15 ต.ค. 2564 สป0023.3/ว735 สป0023.3/ว735 ลงวันที่ 14 ตุลาคม 2564 เรื่อง รายงานโครงการและการตั้งงบประมาณที่เกี่ยวกับการดำเนินการในการกำจัดผักตบชวาและวัชพืช ของปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ประเภท1
15 ต.ค. 2564 สป0023.3/ว3913 สป0023.3/ว3913 ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2564 เรื่อง ขอข้อมูลเกี่ยวกับการบุกรุกที่ดินของรัฐ ประเภท1
Share on Line
Share on Pinterest