ดาวน์โหลดแบบฟอร์มต่างๆ

สำนักปลัด

- แบบฟอร์มคำร้องทั่วไป

- แบบฟอร์มขอข้อมูลข่าวสารทางราชการ

- หนังสือมอบอำนาจเกี่ยวกับเบี้ยยังชีพ

 

กองคลัง

- คำร้องเกี่ยวการเสียภาษี

- ภาษีโรงเรือนและที่ดิน

- ภาษีบำรุงท้องที่

- ภาษีป้าย

 

กองช่าง

- ใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร (แบบ อ.๑)

- ใบรับรองการก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือเคลื่อนย้ายอาคาร (แบบ อ.๖)

 

กองสาธารณสุข

- แแบฟอร์มคำร้องขอรับใบอนุญาตให้ใช้สถานที่สำหรับประกอบหรือสะสมอาหาร

- แบบฟอร์มคำร้องขออนุญาตทำการค้าซึ่งเป็นที่รังเกียจหรืออาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ

- แบบฟอร์มขอรับบริการจัดเก็บขยะมูลฝอย

   
ลิขสิทธิ์ © 2021 bangphlinoi.go.th. สงวนลิขสิทธิ์.
จูมล่า! ซอฟต์แวร์เสรีเผยแพร่ภายใต้เงื่อนไข GNU General Public License.
© BANGPHLINOI