ผลการจัดซื้อจัดจ้าง

 

ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

⇔ สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน  พฤศจิกายน  2563  (ดูรายละเอียด)

⇔ สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2563 (ดูรายละเอียด)

⇔ สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน พ.ศ. 2563 (ดูรายละเอียด)

⇔ สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ. 2563  (ดูรายละเอียด)

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2563 (ดูรายละเอียด)

⇔ สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2563 (ดูรายละเอียด)

⇔ สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2563 (ดูรายละเอียด)

⇔ สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน พ.ศ. 2563 (ดูรายละเอียด)

⇔ สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ. 2563 (ดูรายละเอียด)

⇔ สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 (ดูรายละเอียด)

⇔ สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม พ.ศ. 2563 (ดูรายละเอียด)

⇔ สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2562 (ดูรายละเอียด)

⇔ สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 (ดูรายละเอียด)

⇔ สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2562 (ดูรายละเอียด)

ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

⇔ สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน พ.ศ. 2562 (ดูรายละเอียด)

⇔ สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ. 2562 (ดูรายละเอียด)

⇔ สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ.2562 (ดูรายละเอียด)

⇔ สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ.256(ดูรายละเอียด)

⇔ สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ.256(ดูรายละเอียด)

⇔ สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน พ.ศ.256(ดูรายละเอียด) 

⇔ สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ.256(ดูรายละเอียด)

⇔ สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562 (ดูรายละเอียด)

⇔ สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม พ.ศ.2562 (ดูรายละเอียด)

⇔ สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ.2561 (ดูรายละเอียด)

⇔ สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2561 (ดูรายละเอียด)

⇔ สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ.2561 (ดูรายละเอียด)

ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

⇔ สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน พ.ศ.2561 (ดูรายละเอียด)

⇔ สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ.2561 (ดูรายละเอียด)

⇔ สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2561 (ดูรายละเอียด)

⇔ สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง  ประจำเดือน  มิถุนายน  พ.ศ.  2561  (ดูรายละเอียด)

⇔ สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง  ประจำเดือน  พฤษภาคม  พ.ศ. 2561  (ดูรายละเอียด)

⇔ สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง  ประจำเดือน  เมษายน  พ.ศ. 2561  (ดูรายละเอียด)

⇔ สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง  ประจำเดือน  มีนาคม  พ.ศ. 2561  (ดูรายละเอียด)

⇔ สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง  ประจำเดือน  กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2561  (ดูรายละเอียด)

⇔ สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง  ประจำเดือน  มกราคม  พ.ศ. 2561  (ดูรายละเอียด)

⇔ สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง  ประจำเดือน  ธันวาคม  พ.ศ. 2560  (ดูรายละเอียด)

⇔ สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง  ประจำเดือน  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2560  (ดูรายละเอียด)

⇔ สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง  ประจำเดือนตุลาคม  พ.ศ. 2560  (ดูรายละเอียด)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

⇔ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเกาะแก้ว ภาคเรียนที่ ๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ (ดูรายละเอียด)

⇔ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมฝาบ่อพักระบายน้ำ ชนิดฝาตะแกรงเหล็ก บริเวณซอยเทศบาล ๓ หมู่ที่ ๓ , ซอยเทศบาล ๒ (ป้าแฉล้ม) และถนนอนามัย หมู่ที่ ๕ (ดูรายละเอียด) 

⇔ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์รถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กจ-๕๖๔๑ สป (ดูรายละเอียด)

⇔ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง (กองช่าง) (ดูรายละเอียด)

⇔ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารและบริเวณโดยรอบสำนักงานเทศบาลตำบลบางพลีน้อย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (ดูรายละเอียด)

⇔ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (แบตเตอรี่) รถยนต์บรรทุก หมายเลขทะเบียน บต ๔๓๕๕ สป (ดูรายละเอียด)

⇔ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและรังับอัคคีภัย) (ดูรายละเอียด)

⇔ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศของรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กจ-๕๖๔๑ สป (ดูรายละเอียด)

⇔ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) (ดูรายละเอียด)

⇔ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (สำนักปลัด) งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ดูรายละเอียด)

⇔ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (สำนักปลัด) (ดูรายละเอียด)

⇔ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (กองช่าง) (ดูรายละเอียด)

⇔ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) รถตัดหญ้า (ดูรายละเอียด)

⇔ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อทำความสะอาดสถานที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเกาะแก้ว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (ดูรายละเอียด)

⇔ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคลภายนอกเพื่อปฏิบัติหน้าที่ประจำรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๓-๗๕๑๙ สป (ดูรายละเอียด)

⇔ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารและบริเวณโดยรอบ สำนักงานเทศบาลตำบลบางพลีน้อย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (ดูรายละเอียด)

⇔ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) (ดูรายละเอียด)

⇔ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) (ดูรายละเอียด)

⇔ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองช่าง) (ดูรายละเอียด)

⇔ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ⇔ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) (ดูรายละเอียด)

⇔ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ⇔ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย) (ดูรายละเอียด)

⇔ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมากำจัดวัชพืชบริเวณคลองตาตุ่ม หมู่ที่ ๖ (ดูรายละเอียด)

⇔ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย) (ดูรายละเอียด)

⇔ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอื่น ๆ (งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย) (ดูรายละเอียด)

⇔ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเครื่องพิมพ์ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๗๙ ๖๒ ๐๐๓๓ (ดูรายละเอียด)

⇔ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง (กองช่าง) (ดูรายละเอียด)

⇔ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์การอบรมและอื่น ๆ ตามโครงการฝึกอบรมุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำเทศบาลตำบลบางพลีน้อย (ดูรายละเอียด)

⇔ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำเทศบาลตำบลบางพลีน้อย (ดูรายละเอียด)

⇔ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำเทศบาลตำบลบางพลีน้อย (ดูรายละเอียด)

⇔ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมากำจัดวัชพืชคลองบางจาก หมู่ที่ ๔ และ หมู่ที่ ๕ (ดูรายละเอียด)

⇔ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยางรถยนต์สำหรับครุภัณฑ์รถบรรทุกขยะ ๘๓-๗๕๑๙ สป (ดูรายละเอียด)

⇔ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) (ดูรายละเอียด)

⇔ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถยนต์นั่งส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กฉ-๕๘๒๗ สป (ดูรายละเอียด)

⇔ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (น้ำมันเครื่อง) (ดูรายละเอียด)

⇔ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมถนนหินคลุกทางสาธารณะพร้อมปรับเกลี่ย ถนนเลียบคลองบางจาก หมู่ที่ ๔,๕ (ดูรายละเอียด)

⇔ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ (ชุดทดสอบสารปนเปื้อนในอาหาร) ตามโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการด้านอาหารในเขตเทศบาลตำบลบางพลีน้อย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (ดูรายละเอียด)

⇔ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายตามโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการด้านอาหาร ในเขตเทศบาลตำบลบางพลีน้อย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (ดูรายละเอียด)

⇔ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายถ้อยคำถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๓ (ดูรายละเอียด)

⇔ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประดับพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พร้อมประดับผ้าฟ้า-ขาว รอบรั้วสำนักงานเทศบาลตำบลบางพลีน้อย เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๓ (ดูรายละเอียด)

⇔ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอื่น ๆ เพื่อนำไปใช้ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเกาะแก้ว (ดูรายละเอียด)

⇔ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อทำความสะอาดสถานที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเกาะแก้ว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (ดูรายละเอียด)

⇔ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมคันดินในคลองบางนางเต่า หมู่ที่ ๒ และคลองบางคา หมู่ที่ ๙ (ดูรายละเอียด)

⇔ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (กองช่าง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (ดูรายละเอียด)

⇔ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (ดูรายละเอียด)

⇔ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (กองคลัง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (ดูรายละเอียด)

⇔ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (สำนักปลัด) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (ดูรายละเอียด)

⇔ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (สำนักปลัด) สำหรับใช้กับรถยนต์ส่วนกลางของเทศบาลตำบลบางพลีน้อย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (ดูรายละเอียด)

⇔ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑,๖,๗ (สำนักปลัด) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (ดูรายละเอียด)

⇔ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือพิมพ์รายวัน (สำนักปลัด) ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๓ (ดูรายละเอียด)

⇔ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติหน้าที่ประจำรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๓-๗๕๑๙ สป (ดูรายละเอียด)

⇔ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเก้าอี้สำนักงาน จำนวน ๒ ตัว (ดูรายละเอียด)

⇔ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ๑.๒ KVA จำนวน ๑ เครื่อง (ดูรายละเอียด)

⇔ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด ๑๐๐๐ VA จำนวน ๒ เครื่อง (ดูรายละเอียด)

⇔ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ตู้เหล็ก ๒ ชั้น บานเลื่อนกระจกใส) (ดูรายละเอียด)

⇔ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเก้าอี้สำนักงาน จำนวน ๑ ตัว (ดูรายละเอียด)

⇔ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนัก เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วนชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) พร้อมติดตั้ง (ดูรายละเอียด)

⇔ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอื่น ๆ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) (ดูรายละเอียด)

⇔ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายโครงการจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓) (ดูรายละเอียด)

⇔ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุที่ใช้ในโครงการ ตามโครงการจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓) (ดูรายละเอียด)

⇔ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถยนต์นั่งส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กฉ- ๕๓๐๒ สป (ดูรายละเอียด)

⇔ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอื่น ๆ (สำนักปลัด) (ดูรายละเอียด)

⇔ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายโครงการจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย (วันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช) (ดูรายละเอียด)

⇔ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมทางเดินเท้า คสล. และทางเดินเท้าโครงสร้างเหล็กเลียบคลองหลุมโพรง หมู่ที่ ๘ (ดูรายละเอียด)

⇔ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดสถานที่พร้อมตกแต่งเวทีและติดตั้งเครื่องขยายเสียง โครงการจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย (วันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช) (ดูรายละเอียด)

⇔ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประดับพระบรมฉายาลักษณ์ พร้อมประดับผ้าขาว-เหลืองรอบรั้วสำนักงานเทศบาล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๓ (ดูรายละเอียด)

⇔ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเพื่อใช้ในโครงการจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย (วันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช) (ดูรายละเอียด)

⇔ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อธงเพื่อจัดกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๓ (ดูรายละเอียด)

⇔ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายคำถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๓ (ดูรายละเอียด)

⇔ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเกียร์ พร้อมตรวจสอบสภาพเครื่องยนต์ รถยนต์นั่งส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กฉ-๕๘๒๗ สป (ดูรายละเอียด)

⇔ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติหน้าที่ประจำรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๓-๗๕๑๙ สป (ดูรายละเอียด)

⇔ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติหน้าที่ประจำรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๓-๗๕๑๘ สป (ดูรายละเอียด)

⇔ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติหน้าที่ประจำรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๓-๗๕๑๘ สป (ดูรายละเอียด)

⇔ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อทำความสะอาดสถานที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเกาะแก้ว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (ดูรายละเอียด)

⇔ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารและบริเวณโดยรอบ สำนักงานเทศบาลตำบลบางพลีน้อย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (ดูรายละเอียด)

⇔ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (กองคลัง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (ดูรายละเอียด)

⇔ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (กองช่าง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (ดูรายละเอียด)

⇔ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (สำนักปลัด) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (ดูรายละเอียด)

⇔ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (ดูรายละเอียด)

⇔ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายโครงการประชุมผู้ปกครองในการจัดการศึกษาและการเลี้ยงดูบุตร ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ (ดูรายละเอียด)

⇔ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๓-๗๕๑๙ สป (ดูรายละเอียด)

⇔ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองช่าง) (ดูรายละเอียด)

⇔ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์นั่งส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กจ-๕๖๔๑ สป (ดูรายละเอียด)

⇔ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมพร้อมเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง ครุภัณฑ์รถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๓-๗๕๑๙ สป (ดูรายละเอียด)

⇔ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแบตเตอรี่รถยนต์ดับเพลิงพร้อมกระเช้ากู้ภัย หมายเลขทะเบียน บท ๖๙๐๖ สป (ดูรายละเอียด)

⇔ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเกาะแก้ว ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๓ (ดูรายละเอียด)

⇔ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) (ดูรายละเอียด)

⇔ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) (ดูรายละเอียด)

⇔ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมพร้อมเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง ครุภัณฑ์รถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๓-๗๕๑๘ สป (ดูรายละเอียด)

⇔ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเคมีตามโครงการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (ดูรายละเอียด)

⇔ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมผิวจราจรโดยการ OVERLAY (เสริมผิวจราจร) บริเวณซอยเทศบาล ๓ และซอยเทศบาล ๗ หมู่ที่ ๔ (ดูรายละเอียด)

⇔ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารและบริเวณโดยรอบ สำนักงานเทศบาลตำบลบางพลีน้อย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (ดูรายละเอียด)

⇔ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (กองช่าง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (ดูรายละเอียด) 

⇔ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (กองคลัง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (ดูรายละเอียด) 

⇔ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (สำนักปลัด) สำหรับงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (ดูรายละเอียด) 

⇔ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (สำนักปลัด) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (ดูรายละเอียด) 

⇔ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา หนังสือพิมพ์รายวัน (สำนักปลัด) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (ดูรายละเอียด) 

⇔ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  ซื้อหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑,๖,๗ (สำนักปลัด) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (ดูรายละเอียด) 

⇔ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อทำความสะอาดสถานที่พัฒนาเด็กเล็กบ้านเกาะแก้ว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (ดูรายละเอียด)

⇔ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติหน้าที่ประจำรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๓-๗๕๑๙ สป (ดูรายละเอียด)

⇔ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติหน้าที่ประจำรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๓-๗๕๑๘ สป (ดูรายละเอียด)

⇔ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติหน้าที่ประจำรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๓-๗๕๑๘ สป (ดูรายละเอียด)

⇔ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (สำนักปลัด) (ดูรายละเอียด)

⇔ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเครื่องพิมพ์ ยี่ห้อ Canon รุ่น G๑๐๑๐ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๗๙ ๖๒ ๐๐๓๓ (ดูรายละเอียด)

⇔ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ Canon G-๑๐๐๐ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๗๙ ๖๒ ๐๐๓๒ (ดูรายละเอียด)

⇔ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำตรายาง (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) (ดูรายละเอียด)

⇔ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำตรายาง (กองคลัง) (ดูรายละเอียด)

⇔ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายโครงการและป้ายประชาสัมพันธ์โครงการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (ดูรายละเอียด)

⇔ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ (ดูรายละเอียด)

⇔ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแบตเตอรี่สำหรับรถยนต์บรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๓-๗๕๑๙ สป (ดูรายละเอียด)

⇔ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถยนต์นั่งส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กง-๗๒๔๘ สป (ดูรายละเอียด)

⇔ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (ดูรายละเอียด)

⇔ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (น้ำมันไฮดรอลิค และจาระบี) (ดูรายละเอียด)

⇔ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเครื่องพิมพ์ชนิเลเซอร์ ยี่ห้อ Fuji Xerox รุ่น P๒๕๕DW (ดูรายละเอียด)

⇔ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมพร้อมเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์นั่งส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กฉ-๕๘๒๗ สป (ดูรายละเอียด)

⇔ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายรณรงค์ประชาสัมพันธ์ ห้ามทิ้งขยะในพื้นที่สาธารณะ (ดูรายละเอียด)

⇔ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติหน้าที่ประจำรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๓-๗๕๑๘ สป (ดูรายละเอียด)

⇔ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติหน้าที่ประจำรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๓-๗๕๑๘ สป (ดูรายละเอียด)

⇔ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโซ่เลื่อยยนต์ (ดูรายละเอียด)

⇔ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน นาฬิกาดิจิตอล (ดูรายละเอียด)

⇔ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติหน้าที่ประจำรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๓-๗๕๑๙ สป (ดูรายละเอียด)

⇔ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑,๖,๗ (สำนักปลัด) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (ดูรายละเอียด)

⇔ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (สำนักปลัด) สำหรับงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (ดูรายละเอียด)

⇔ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (สำนักปลัด) สำหรับใช้กับรถยนต์ส่วนกลางของเทศบาลตำบลบางพลีน้อย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (ดูรายละเอียด)

⇔ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (กองช่าง) สำหรับรถยนต์ รถยนต์กระเช้าซ่อมไฟฟ้า ฯลฯ ของเทศบาลตำบลบางพลีน้อย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (ดูรายละเอียด)

⇔ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) สำหรับรถบรรทุกขยะ เครื่องพ่นหมอกควัน ฯลฯ ของเทศบาลตำบลบางพลีน้อย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (ดูรายละเอียด)

⇔ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือพิมพ์รายวัน (สำนักปลัด) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (ดูรายละเอียด)

⇔ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารและบริเวณโดยรอบ สำนักงานเทศบาลตำบลบางพลีน้อย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (ดูรายละเอียด)

⇔ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อทำความสะอาดสถานที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเกาะแก้ว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (ดูรายละเอียด)

⇔ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมถนนทางสาธารณะบริเวณถนนเลียบคลองพระยานาคราช หมู่ที่ ๗,๙ (ดูรายละเอียด)

⇔ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ ตามโครงการสนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมกรณีเกิดโรคระบาดในพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (ดูรายละเอียด)

⇔ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเจลล้างมือแอลกอฮอล์ ตามโครงการสนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมกรณีเกิดโรคระบาดในพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (ดูรายละเอียด)

⇔ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหน้ากากอนามัย (แบบผ้า) ตามโครงการสนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมกรณีเกิดโรคระบาดในพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (ดูรายละเอียด)

⇔ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ ตามโครงการสนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมกรณีเกิดโรคระบาดในพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (ดูรายละเอียด)

⇔ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำตรายางประทับ (ดูรายละเอียด)

⇔ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำตรายางประทับ (ดูรายละเอียด)

⇔ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อถังขยะ ฝามีช่องทิ้งขยะแบบล้อเลื่อน (สีน้ำเงิน) ขนาด ๒๔๐ ลิตร พร้อมสกรีน ขยะทั่วไปเทศบาลตำบลบางพลีน้อย หมายเลขลำดับถังและปี พ.ศ. ๒๕๖๓ (ดูรายละเอียด) 

⇔ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารื้อถอนหอถังน้ำบ่อบาดาลบริเวณหน้าวัดบางพลีน้อย หมู่ที่ ๒ และรื้อถอนหอถังน้ำบ่อบาดาลบริเวณทางเข้าวัดเกาะแก้ว หมู่ที่ ๗ (ดูรายละเอียด)

⇔ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายไวนิล ประชาสัมพันธ์รณรงค์ให้ความรู้และป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโควิด ๑๙ (ดูรายละเอียด)

⇔ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติหน้าที่ประจำรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๓-๗๕๑๘ สป (ดูรายละเอียด)

⇔ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารและบริเวณโดยรอบ สำนักงานเทศบาลตำบลบางพลีน้อย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (ดูรายละเอียด)

⇔ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อทำความสะอาดสถานที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเกาะแก้ว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (ดูรายละเอียด)

⇔ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑,๖,๗ (สำนักปลัด) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (ดูรายละเอียด)

⇔ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือพิมพ์รายวัน (สำนักปลัด) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  (ดูรายละเอียด)

⇔ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (สำนักปลัด) สำหรับใช้กับรถยนต์ส่วนกลางของเทศบาลตำบลบางพลีน้อย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (ดูรายละเอียด)

⇔ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (สำนักปลัด) สำหรับงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (ดูรายละเอียด)

⇔ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (กองช่าง) สำหรับรถยนต์ รถยนต์กระเช้าซ่อมไฟฟ้า ฯลฯ ของเทศบาลตำบลบางพลีน้อย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (ดูรายละเอียด)

⇔ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (กองคลัง) สำหรับใช้กับรถยนต์ส่วนกลางของเทศบาลตำบลบางพลีน้อย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (ดูรายละเอียด)

⇔ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) สำหรับรถบรรทุกขยะ เครื่องพ่นหมอกควัน ฯลฯ ของเทศบาลตำบลบางพลีน้อย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (ดูรายละเอียด)

⇔ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายโครงการ ตามโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-๑๙) และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันตนเองในพื้นที่ตำบลบางพลีน้อย (ดูรายละเอียด)

⇔ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ ตามโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันตนเองในตำบลบางพลีน้อย (ดูรายละเอียด)

⇔ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ ตามโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันตนเองในตำบลบางพลีน้อย (ดูรายละเอียด)

⇔ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (สำนักปลัด) (ดูรายละเอียด)

⇔ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ (เฝ้าระวังสอบสวนและควบคุมโรค) (ดูรายละเอียด)

⇔ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (สำนักปลัด) (ดูรายละเอียด)

⇔ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการจัดทำหน้ากากอนามัยให้แก่ประชาชนในพื้นที่ ตามโครงการพลังคนไทยร่วมใจป้องกันไวรัสโคโรนา (COVID - ๑๙) (ดูรายละเอียด)

⇔ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์นั่งส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กต - ๕๓๔๗ สป หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๑ ๖๓ ๐๐๐๗ (ดูรายละเอียด)

⇔ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (กองช่าง) (ดูรายละเอียด)

⇔ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุธงชาติ ธงตราสัญลักษณ์พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ และธงตราสัญลักษณ์ (ดูรายละเอียด)

⇔ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (สำนักปลัด) (ดูรายละเอียด)

⇔ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำกลั่น (ดูรายละเอียด)

⇔ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเพาเวอร์ (ดูรายละเอียด)

⇔ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแบตเตอรี่รถยนต์บรรทุกน้ำเอนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน บท ๒๗๙๘ สป (ดูรายละเอียด)

⇔ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการซ่อมแซมสะพานทางเดินเท้า คสล. เลียบคลองบางจาก บริเวณบ้านเลขที่ ๔/๒ หมู่ที่ ๕ (ดูรายละเอียด)

⇔ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมพร้อมเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง รถยนต์บรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๓-๗๕๑๙ สป (ดูรายละเอียด)

⇔ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแบตเตอรี่สำหรับรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๓-๗๕๑๘ สป (ดูรายละเอียด)

⇔ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (ป้ายไวนิลพร้อมโครงไม้) (ดูรายละเอียด)

⇔ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเครื่อง ๒ จังหวะ ออโต้ลูป (ดูรายละเอียด)

⇔ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเครื่อง ๒ จังหวะ ออโต้ลูป (ดูรายละเอียด)

⇔ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อทำความสะอาดสถานที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเกาะแก้ว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (ดูรายละเอียด)

⇔ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑,๖,๗ (สำนักปลัด) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (ดูรายละเอียด)

⇔ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อหนังสือพิมพ์รายวัน (สำนักปลัด) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (ดูรายละเอียด)

⇔ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (สำนักปลัด) สำหรับงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (ดูรายละเอียด)

⇔ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (สำนักปลัด) สำหรับใช้กับรถยนต์ส่วนกลางของเทศบาลตำบลบางพลีน้อย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (ดูรายละเอียด)

⇔ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (กองช่าง) สำหรับรถยนต์ รถยนต์กระเช้าซ่อมไฟฟ้า ฯลฯ ของเทศบาลตำบลบางพลีน้อย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (ดูรายละเอียด)

⇔ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) สำหรับรถบรรทุกขยะ เครื่องพ่นหมอกควัน ฯลฯ ของเทศบาลตำบลบางพลีน้อย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (ดูรายละเอียด)

⇔ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารและบริเวณโดยรอบ สำนักงานเทศบาลตำบลบางพลีน้อย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (ดูรายละเอียด)

⇔ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเอกชนดำเนินการกำจัดขยะมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (ดูรายละเอียด)

⇔ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน บท ๒๗๙๘ สป (ดูรายละเอียด)

⇔ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมพร้อมเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องครุภัณฑ์รถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๓-๗๕๑๘ สป (ดูรายละเอียด)

⇔ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระจกโค้งพร้อมติดตั้ง (ดูรายละเอียด)

⇔ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) (ดูรายละเอียด)

⇔ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) (ดูรายละเอียด)

⇔ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) (ดูรายละเอียด)

⇔ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) (ดูรายละเอียด)

⇔ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) (ดูรายละเอียด)

⇔ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายโครงการตามโครงการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลบางพลีน้อย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๑ (ดูรายละเอียด)

⇔ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายโครงการตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (ดูรายละเอียด)

⇔ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (ดูรายละเอียด)

⇔ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทางการแพทย์ ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (ดูรายละเอียด)

⇔ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายไวนิลออกกำลังกาย (ตาราง ๙ ช่อง) ตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลบางพลีน้อย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (ดูรายละเอียด)

⇔ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมระบบรับสัญญาณเสียงไร้สาย หมู่ที่ ๑๑ (ดูรายละเอียด)

⇔ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการศึกษา เพื่อใช้ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเกาะแก้ว (ดูรายละเอียด)

⇔ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ฝึกอบรมอาชีพ ตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพ ผู้สูงอายุตำบลบางพลีน้อย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (ดูรายละเอียด)

⇔ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ของเทศบาลตำบลบางพลีน้อย (ดูรายละเอียด)

⇔ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง (กองช่าง) (ดูรายละเอียด)

⇔ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๒๐ ๖๐ ๐๐๔๔ (ดูรายละเอียด)

⇔ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปริ๊นเตอร์ (สำนักปลัด) หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๗๙ ๖๑ ๐๐๒๘ (ดูรายละเอียด)

⇔ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์เรือกำจัดวัชพืช หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๑๙ ๔๘ ๐๐๐๒ (ดูรายละเอียด)

⇔ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (สำนักปลัด) กรณีเกิดสาธารณภัย (ภัยแล้ง) (ดูรายละเอียด)

⇔ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปริ้นเตอร์สำนักปลัด หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๗๙ ๖๑ ๐๐๓๐ (ดูรายละเอียด)

⇔ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน บท ๒๗๙๘ สป (ดูรายละเอียด)

⇔ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (สำนักปลัด) กรณีเกิดสาธารณภัย (ภัยแล้ง) (ดูรายละเอียด)

⇔ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อทำความสะอาดสถานที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเกาะแก้ว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (ดูรายละเอียด)

⇔ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารและบริเวณโดยรอบ สำนักงานเทศบาลตำบลบางพลีน้อย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (ดูรายละเอียด)

⇔ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (สำนักปลัด) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (ดูรายละเอียด)

⇔ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (ดูรายละเอียด)

⇔ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (สำนักปลัด) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (ดูรายละเอียด)

⇔ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (กองช่าง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (ดูรายละเอียด)

⇔ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (กองคลัง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๓ (ดูรายละเอียด)

⇔ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑,๖,๗ (สำนักปลัด) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (ดูรายละเอียด)

⇔ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือพิมพ์รายวัน (สำนักปลัด) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (ดูรายละเอียด)

⇔ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเอกชนดำเนินการกำจัดขยะมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (ดูรายละเอียด)

⇔ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์นั่งส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กฉ-๕๓๐๒ สป หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๑ ๕๗ ๐๐๐๔ (ดูรายละเอียด)

⇔ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมห้องน้ำชุมชนบริเวณโรงเรียนธรรมศรีสุวรรณดิษฐ์ หมู่ที่ ๘ (ดูรายละเอียด)

⇔ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยางรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กจ-๕๖๔๑ สป (ดูรายละเอียด)

⇔ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) (ดูรายละเอียด)

⇔ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง (กองช่าง) หมายเลขทะเบียน กฉ-๕๘๒๗ สป (ดูรายละเอียด)

⇔ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายโครงการตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพ ผู้สูงอายุตำบลบางพลีน้อย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (ดูรายละเอียด)

⇔ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมระบบสัญญาณอินเตอร์เน็ตภายในสำนักงานของเทศบาลตำบลบางพลีน้อย (ดูรายละเอียด)

⇔ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดของเทศบาลตำบลบางพลีน้อย (ดูรายละเอียด)

⇔ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโต๊ะทำงานเหล็ก ๓ ตัวถัง จำนวน ๒ ตัว (ดูรายละเอียด)

⇔ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสเุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (สำนักปลัด) (ดูรายละเอียด)

⇔ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะจากต้นทาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (ดูรายละเอียด)

⇔ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำตะแกรงคัดแยกขยะ ๓ ช่อง ตามโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะจากต้นทาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (ดูรายละเอียด)

⇔ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะจากต้นทาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (ดูรายละเอียด)

⇔ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายงานโครงการจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาในโอกาสวันคัญของชาติไทย (ดูรายละเอียด)

⇔ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเช่าเครื่องขยายเสียงและเวทีพร้อมตกแต่ง (ดูรายละเอียด)

⇔ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย (ดูรายละเอียด)

⇔ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๓-๗๕๑๙ สป (ดูรายละเอียด)

⇔ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระจกมองข้างสำหรับรถยนต์บรรทุกน้ำเอนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน บท-๒๗๙๘ สป (ดูรายละเอียด)

⇔ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๓-๗๕๑๘ สป (ดูรายละเอียด)

⇔ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดสถานที่พร้อมตกแต่ง ตามโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ (ดูรายละเอียด)

⇔ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเช่าเครื่องขยายเสียง ตามโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ (ดูรายละเอียด)

⇔ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเช่าเครื่องเล่น เครื่องออกกำลังกาย พัฒนาทักษะทางด้านต่าง ๆ ตามโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ (ดูรายละเอียด)

 


 


 


 

   
ลิขสิทธิ์ © 2021 bangphlinoi.go.th. สงวนลิขสิทธิ์.
จูมล่า! ซอฟต์แวร์เสรีเผยแพร่ภายใต้เงื่อนไข GNU General Public License.
© BANGPHLINOI