ข้อมูลกองสาธารณสุขฯ

<<< สิ่งที่ประชาชนควรรู้ >>>

 

มีหน้าที่เกี่ยวกับงานด้านสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม  ซึ่งได้แก่  งานสุขาภิบาลอาหารและโภชนาการ  ควบคุมการประกอบกิจการที่น่ารังเกียจ  และอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ  เหตุรำคาญ  งานรักษาความสะอาด  งานกำจัดขยะมูลฝอย  งานบำบัดน้ำเสีย  งานส่งเสริมสุขภาพ  งานอนามัยแม่และเด็ก  งานอนามัยโรงเรียน  งานสาธารณะสุขมูลฐาน  งานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ  งานควบคุมการฆ่าสัตว์และโรงฆ่าสัตว์  งานสัตวแพทย์  งานรักษาพยาบาลในและนอกสถานที่  และงานอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย

งานอนามัยและสิ่งแวดล้อม

- งานควบคุมและจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม  

งานส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข

- งานสุขาภิบาลและสถานประกอบการ - งานสุขาภิบาลทั่วไป
- งานส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข - งานอนามัยชุมชน
- งานสุขศึกษาและควบคุมโรคติดต่อ  

งานรักษาความสะอาด

- งานจัดเก็บขยะและน้ำเสีย  

 

 

 

   
ลิขสิทธิ์ © 2021 bangphlinoi.go.th. สงวนลิขสิทธิ์.
จูมล่า! ซอฟต์แวร์เสรีเผยแพร่ภายใต้เงื่อนไข GNU General Public License.
© BANGPHLINOI