แผนอัตรากำลัง, นโยบายบริหารงานบุคคล, คุณธรรมความโปร่งใส, แผนปฏิบัติการเสริมสร้างวินัยคุณธรรมจริยธรรมและป้องกันการทุจริต

แผนอัตรกำลัง 3 ปี

ประกาศ เรื่อง แก้ไขแผนอัตรากำลัง ๓ ปี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘-๒๕๕๙ ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม  (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ลงวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๕๙  (ดูรายละเอียด)

แผนอัตรากำลัง  3  ปี  พ.ศ.2561-2563  (ดูรายละเอียด)

-บัญชีแสดงจัดคนลงสู่ตำแหน่งและการกำหนดเลขที่ตำแหน่งในส่วนราชการ

..............................................................................................

ประกาศ เรื่อง นโยบายการบริหารงานบุคคลของเทศบาลตำบลบางพลีน้อย 

(ดูรายละเอียด)

...............................................................................................

ประกาศ เรื่อง นโยบายคุณธรรมความโปร่งใส

(ดูรายละเอียด)

...............................................................................................

แผนปฏิบัติการเสริมสร้างวินับคุณธรรม  จริยธรรม  และป้องกันการทุจริต

(ดูรายละเอียด)

................................................................................................

   
ลิขสิทธิ์ © 2021 bangphlinoi.go.th. สงวนลิขสิทธิ์.
จูมล่า! ซอฟต์แวร์เสรีเผยแพร่ภายใต้เงื่อนไข GNU General Public License.
© BANGPHLINOI