กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

น.ส.อุษณีย์ แป้นถึง
ผ.อ.กองสาธารณสุขฯ
 
 
พ.จ.อ.หญิงสุชาดา คิดสำราญ น.ส.ทัดดาว ปั้นผ่องแผ้ว
หัวหน้าฝ่ายบริการสาธารณสุข เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติการ