หัวหน้าส่วนราชการ

 

 
นายศรนิรันดร์ เกาไศยนันท์
ปลัดเทศบาล
 
 
นายประมวล วิถาทานัง
รองปลัดเทศบาล

 

น.ส.ธนิสร สินธุพันธ์ น.ส.เสาวนีย์ อรุณเจริญ นายบุญช่วง สุ่มเหม น.ส.อุษณีย์ แป้นถึง
หัวหน้าสำนักปลัด ร.ก.ท. ผ.อ.กองคลัง ผ.อ.กองช่าง ผ.อ.กองสาธารณสุขฯ

 

   
ลิขสิทธิ์ © 2020 bangphlinoi.go.th. สงวนลิขสิทธิ์.
จูมล่า! ซอฟต์แวร์เสรีเผยแพร่ภายใต้เงื่อนไข GNU General Public License.
© BANGPHLINOI