สำนักปลัดเทศบาล

 
นายชาญชัย ใครบุตร
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

 

น.ส.ศิริวรรณ เชื้ออ่าว นายเลิศศักดิ์ อรุณเรื่อ น.ส.กรรณิกา นิลบุดดา
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชน หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ
     
     
นายไพโรจน์ เชื้อภิญโญวงศ์ น.ส.นันทนา จั่นแจ้ง น.ส.กาญจนา พวงมาลา
นักวิเคราะห์ฯชำนาญการ นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
     
     
น.ส.วรรณธนา รัตนานุกูล นายพรหมมินทร์ เพชรพรมณี น.ส.สุนิสา สุขสงเคราะห์
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ นิติกรปฏิบัติการ นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ
     
     
นายสวาท วงศ์สุวรรณ นายสุรชัย แปลงใจ น.ส.พลอยวรชา พิณโท
นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ชก. เจ้าพนักงานธุรการปฎิบัติการ เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนชำนาญงาน

 

 

 

 

   
ลิขสิทธิ์ © 2021 bangphlinoi.go.th. สงวนลิขสิทธิ์.
จูมล่า! ซอฟต์แวร์เสรีเผยแพร่ภายใต้เงื่อนไข GNU General Public License.
© BANGPHLINOI