แผนที่หมู่บ้าน

 

หมู่บ้าน

ขนาดพื้นที่

(ไร่)
จำนวนประชากร

ความหนาแน่น

(คน/ไร่)
ชาย หญิง รวม
หมู่ที่  1  บ้านตลาดบางพลีน้อย 418 630 660 1,290 3.08
หมู่ที่  2  บ้านตลาดบางพลีน้อย 1,031 598 629 1,227 1.19
หมู่ที่  3  บ้านหอมศีล 586 506 515 1,021 1.74
หมู่ที่  4  บ้านหอมศีล 879 469 488 957 1.08
หมู่ที่  5  บ้านบางจาก 496 601 635 1,236 2.50
หมู่ที่  6  บ้านคลองบางพลีน้อย 1,007 513 507 1,020 1.01
หมู่ที่  7  บ้านเกาะแก้ว 2,413 481 395 876 0.36
หมู่ที่  8  บ้านคลองหลุมโพรง 2,081 114 128 242 0.11
หมู่ที่  9  บ้านคลองนาคราช 1,381 168 166 334 0.24
หมู่ที่10  บ้านคลองนาคราช 1,170 328 321 649 0.55
หมู่ที่11  บ้านวัดวงเวียน 1,038 95 136 231 0.22
รวม 12,500 4,503 4,580 9,083 12.08

 

โครงสร้างพื้นฐาน : หมู่1  หมู่2  หมู่3  หมู่4  หมู่5  หมู่6  หมู่7  หมู่8  หมู่9  หมู่10  หมู่11

   
ลิขสิทธิ์ © 2021 bangphlinoi.go.th. สงวนลิขสิทธิ์.
จูมล่า! ซอฟต์แวร์เสรีเผยแพร่ภายใต้เงื่อนไข GNU General Public License.
© BANGPHLINOI