คู่มือประชาชน เทศบาลตำบลบางพลีน้อย

1 การแจ้งขุดดิน pdf ดาวน์โหลด
2 การแจ้งถมดิน pdf ดาวน์โหลด
3 การรับชำระภาษีบำรุงท้องที่ pdf ดาวน์โหลด
4 การขออนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ pdf ดาวน์โหลด
5 การขอหนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร pdf ดาวน์โหลด
6 การแจ้งเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 39 ทวิ pdf ดาวน์โหลด
7 การออกใบรับรองการก่อสร้างอาคาร ตามมาตรา 32 pdf ดาวน์โหลด
8 การขออนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคารตามมาตรา 33 pdf ดาวน์โหลด
9 การขอเปลี่ยนผู้ควบคุมงาน pdf ดาวน์โหลด
10 การขอต่อใบอนุญาต pdf ดาวน์โหลด
11 การขอรับข้อมูลข่าวสาร pdf ดาวน์โหลด
12 การขอน้ำเพื่อการอุปโภค-บริโภค pdf ดาวน์โหลด
13 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย pdf ดาวน์โหลด
14 การรับแจ้งเรื่องราวร้องทุกข์ pdf ดาวน์โหลด
15 การชำระภาษีป้ายตามพระราชบัญญัติภาษีป้าย  พ.ศ.2510 pdf ดาวน์โหลด
16 การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ pdf ดาวน์โหลด
17 การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ pdf ดาวน์โหลด
18 การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเยี้ยยังชีพผุ้สูงอายุ pdf ดาวน์โหลด
19 ขั้นตอนการจดทะเบียนพาณิชย์ pdf ดาวน์โหลด
20 การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน pdf ดาวน์โหลด
21 การแจ้งดัดแปลงอาคารตามมาตร  39  ทวิ pdf ดาวน์โหลด
22 การยื่นขออนุญาตรื้อถอนอาคาร  ตามมาตร 22 pdf ดาวน์โหลด
23 การขออนุญาตดัดแปลงอาคาร  หรือใช้ที่จอดรถที่กลับรถและทางเข้า-ออกรถของรถเพื่อการอื่นตามมาตร  34 pdf ดาวน์โหลด
24 การแจ้งรื้อถอนอาคารตามมาตรา  39  ทวิ pdf ดาวน์โหลด
25 การขออนุญาตเคลื่อนย้ายอาคาร pdf ดาวน์โหลด
26 การยื่นขออนุญาตดัดแปลงอาคาร  ตามมาตร  21 pdf ดาวน์โหลด
27 การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร pdf ดาวน์โหลด
28 การขอใบอนุญาตจัดตั้งตลาด pdf ดาวน์โหลด
29 การแจ้งก่อสร้างอาคารตามมาตรา  39  ทวิ pdf ดาวน์โหลด

 

   
ลิขสิทธิ์ © 2021 bangphlinoi.go.th. สงวนลิขสิทธิ์.
จูมล่า! ซอฟต์แวร์เสรีเผยแพร่ภายใต้เงื่อนไข GNU General Public License.
© BANGPHLINOI